DAVID

DAVID

cam 2
cam 1-fin

בבירתנו, בפסלים מרהיבים  DAVID הוא משל לאהבה, לטבע, לבריאה, לאלוהות, לצומח ולדומם. כאור לגויים, כהחלה וכתיבת ספר תהילים ושיר DAVID איש אשכולות מנהיג נערץ, לוחם אמיץ, אדריכל-על. נודע כמלך שהפקיד בידי בנו שלמה המלך, החכם באדם, את תוכניות הבניה של בית המקדש הראשון בעיר ירושלים שבנה, במפעלי הבניה המרשימים ביותר בעת העתיקה, בבניית ארמונות וערים פרויקט DAVID של חברת סאדאב, נבנה ממקום עמוק זה של השראה, מתוך אותם ערכים אלמותיים, כסמל לערכי המשפחה, לכבוד האדם, ליופיו השירים. שלמות. של הטבע ואהבת האדם.


%d7%94%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94-108
108_hr_2-1
%d7%94%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-108

מיני פנטהאוז 5 חד'

תוכנית מכירה פרויקט דויד_Page_05

מיני פנטהאוז 5 חד'

תוכנית מכירה פרויקט דויד_Page_06

מיני פנטהאוז 5 חד'

תוכנית מכירה פרויקט דויד_Page_07

פנטהאוז 6 חד'

תוכנית מכירה פרויקט דויד_Page_08

דירת 5 חד'

תוכנית מכירה פרויקט דויד_Page_01

פנטהאוז 6 חד'

תוכנית מכירה פרויקט דויד_Page_09

דירת 5 חד'

תוכנית מכירה פרויקט דויד_Page_02

דירת 5 חד'

תוכנית מכירה פרויקט דויד_Page_03

פרויקטים נוספים